Direkt till innehåll

WiPC-S

Du kan nu deltaga i en onlineutvärdering. Följande information om utvärderingen finns:

Well-Being in Post COVID-19 in Sweden (WiPC-S)

Högskolan i Skövde

Enkätundersökning - Psykiskt välbefinnande

Avd. Kognitiv neurovetenskap och filosofi

1.Information till forskningsdeltagare

Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
I detta forskningsprojekt studeras, i allmänhet, psykiskt välbefinnande hos individer över 18 år i Sverige, och i synnerhet, psykiskt välbefinnande hos individer med postcovid i jämförelse med individer utan postcovid. Projektet genomförs via en digital anonym enkätundersökning som är öppen för samtliga individer över 18 år i Sverige. Av särskilt intresse är individer med postcovid, som här definieras som personer med bekräftad eller misstänkt COVID-19 infektion och som upplever kvarstående hälsopåverkan mer än tre månader efter insjuknande. Forskningshuvudman för projektet är Högskolan i Skövde. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan Etikprövningsnämnden Dnr 2021-04951. 

Hur går projektet till? 
Som deltagare i projektet är din uppgift följande: att vid ett och samma tillfälle (utan avbrott/utloggning) svara till samtliga enkätfrågor efter bästa förmåga och så nära sanningen (varken mer eller mindre) som möjligt. Därefter är ditt deltagande slutfört. Enkäten tar ca 15 minuter att genomföra i sin helhet och kan besvaras både via dator (rekommenderas) och smartphone. Inledningsvis ställs ett fåtal frågor gällande bakgrundsinformation och därefter följer 7 olika vetenskapligt etablerade frågeformulär avseende olika aspekter av psykiskt välbefinnande. Enkäten är öppen till och med 2022-06-01 och får endast besvaras en gång per person. För deltagande krävs att du är 18 år eller äldre och svensktalande. 

Möjliga följder och risker med att delta i projektet 
Det föreligger inga direkta risker med ditt deltagande. Besvarande av självskattningsenkäter kan innebära ökad självinsikt vilket kan upplevas positivt såväl som negativt. Vid eventuellt behov av stöd, vänligen kontakta din lokala hälso- och sjukvård. 

Vad händer med mina uppgifter? 
Projektet kommer att samla in och behandla information om dig för att studera psykiskt välbefinnande hos den svenska befolkningen över 18 år. Informationen som samlas in och behandlas är födelseår, kön, region, utbildningsnivå, COVID-19 infektion eller ej, postcovid eller ej, samt självskattningar av ditt psykiska välbefinnande. Denna information kommer dock inte, vare sig enskilt eller i kombination, att kunna härledas till dig. Ditt deltagande är således helt anonymt. Detta säkerställs genom att enkäten delas öppet (skickas inte ut till särskilda identifierbara mottagare), att enkätplattformen som används (EvaSys) inte sparar uppgifter om den dator eller smartphone som används, samt att enkätfrågorna är utformade på så vis att det inte går att identifiera en enskild person utifrån de svar som ges. 

Dina uppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig (Högskolan i Skövde) enligt ditt informerade samtycke (som du när som helst kan återkalla utan att ange orsak) och på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Du har rätt att få ta del av, få fel korrigerade, begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av dina uppgifter. Begäran om att åberopa någon av dina rättigheter ska vara skriftlig, undertecknad av dig, och skickas till personuppgiftsansvarig. Du kan även framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Högskolan i Skövde är dataskyddsombud@his.se. 

Hur får jag information om resultatet av projektet? 
Projektets resultat kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Rådata och resultat kommer att, i största möjliga utsträckning, publiceras som fritt tillgängligt material (open access) och främst göras tillgängliga Svensk Nationell Datatjänsts forskningskatalog. Resultat kommer också att göras tillgängliga via projektets hemsida (www. his.se/wipc-s). 

Försäkring och ersättning 
Det föreligger inget behov av försäkringsskydd för deltagare och därmed har ingen särskild försäkring tecknats för deltagare i projektet. Det utgår ingen ersättning för deltagande i projektet. 

Deltagandet är frivilligt 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. 

Ansvariga för projektet 
Huvudansvarig forskare är Sakari Kallio, Högskolan i Skövde, Högskolevägen Box408, 54128 Skövde, 0500-448824, sakari.kallio.se. Projektansvarig forskare är Kristoffer Walsund, Högskolan i Skövde, Högskolevägen Box408, 54128 Skövde, 0500-448828, kristoffer.walsund@his.se. 

2.Bakgrundsinformation

3.Välbefinnande (Generellt)

Följande 2 frågor berör hur tillfredsställd du är med ditt liv som helhet, dels dessa dagar och dels innan du fick COVID-19. Markera det svarsalternativ, på skalan från "inte alls tillfreds" till "fullständigt tillfreds", som bäst överensstämmer med din upplevelse

4.Välbefinnande (Livvstillfredsställelse)

Följande 15 påståenden berör hur tillfredsställd du är med ditt förflutna, ditt liv just nu och din framtid. Markera det svarsalternativ, på skalan från "håller verkligen inte med" till "håller verkligen med", som bäst överensstämmer med din upplevelse.

5.Välbefinnande (Domäntillfredsställelse)

Följande 12 påståenden berör din livskvalitet utifrån hur tillfredsställd du är inom olika livsområden samt hur viktiga dessa livsområden är för din livskvalitet. Markera det svarsalternativ, på skalan från "instämmer inte alls" till "instämmer fullständigt", som bäst överensstämmer med din upplevelse.

6.Välbefinnande (Emotionellt)

Följande 24 ord berör olika känslor och sinnesstämningar. Ange i vilken utsträckning du generellt känner dessa känslor. Markera det svarsalternativ, på skalan från "inte alls" till "väldigt mycket", som bäst överensstämmer med din upplevelse.

7.Välbefinnande (Eudaimoniskt)

Följande 8 påståenden berör aspekter av eudaimoniskt välbefinnande, d.v.s. att leva "ett gott liv". Markera det svarsalternativ, på skalan "instämmer inte alls" till "instämmer helt", som bäst överensstämmer med din upplevelse.

8.Psykisk ohälsa (Depression)

Under de senaste 2 veckorna, hur ofta har du besvärats av något/några av följande problem? Markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med din upplevelse.

9.Psykisk ohälsa (Ångest)

Under de senaste 14 dagarna, hur ofta har du besvärats av följande problem? Markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med din upplevelse.